תקנון העמותה

תקנון עמותה

 

1. שם העמותה:
שם העמותה "עמותה ישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי" (להלן: העמותה).

 

2. כתובת המשרד:
כתובת העמותה תהיה במקום מגוריו של היו"ר, או לפי החלטה אחרת.

 

3. מטרות העמותה:
3.1 מטרות העמותה הן כדלקמן:
א. קידום תחום ההנחיה והטיפול הקבוצתיים בישראל.
ב. קידום רמתם המקצועית של העוסקים בהנחיה ובטיפול הקבוצתיים בשדה.
ג. העלאת המודעות הציבורית לגבי תחומי ההנחיה והטיפול הקבוצתיים.
ד. שמירה על האתיקה המקצועית.
ה. קיום קשר ומגע עם מוסדות בארץ ובחו"ל.

 

4. פעילויות העמותה:
4.1 פעילות מקצועית:
א. ליזום, לארגן, לבצע ולנהל כנסים, השתלמויות, ימי עיון והדרכה בנושא הנחיה וטיפול קבוצתיים לחברים בעמותה ולאחרים העוסקים בתחום זה.
ב. לעודד מחקר ועיון בתחום ההנחיה והטיפול הקבוצתיים.
ג. לעודד פרסומים מקצועיים.
ד. לבצע כל פעולה אחרת, העשויה, לדעת הועד, לקדם את המטרות כפי שצוין בסעיף 3, כגון הוצאת כתב-עת/ביטאון לחברים ועוד.

4.2 פעילות ארגונית:
א. מעורבות בחקיקה ובפעילות ציבורית נוספת בתחום ההנחיה והטיפול הקבוצתיים.
ב. גיוס תרומות ותמיכה כספית אחרת , כמו גם קבלת עיזבונות, וכל זאת לצורך מימוש מטרות העמותה.

 

5. מעמדה המשפטי של העמותה:

5.1 העמותה הינה ישות משפטית, בעלת כל הזכויות המוענקות לישות משפטית, בכללן הסמכות לרכוש נכסים, להתקשר בחוזים ולעשות את כל הנדרש לקיומה כמוסד מדעי-מקצועי.
5.2 הזכות לחתימה על מסמכים כספיים ומשפטיים נתונה ליו"ר העמותה, לגזבר ולחבר ועד נוסף.
5.3 חתימה של שניים מהנ"ל מחייבת את העמותה.

 

6. חברות בעמותה:

6.1 חברות בעמותה מהווה תמיכה בחזון ו/או מטרות העמותה.
6.2 כל אדם שמילא טפסי הצטרפות אשר אושרו על-ידי הועד יהיה חבר העמותה עם הקמתה.
6.3 חבר בעמותה יכול להיות אחד מהבאים:
א. מוסמך או סטודנט (שנה ב' ואילך) בתוכנית להכשרת מנחי קבוצות ו/או טיפול קבוצתי.
ב. איש מקצוע בעל ניסיון מעשי והדרכה מתאימה בתחומים העוסקים בקבוצות.
6.4 המבקש להתקבל לעמותה יגיש לוועדה את הטפסים והאישורים הרלוונטיים.
6.5 ההחלטה בדבר קבלת המבקש להתקבל כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה לשיקול דעתו הבלעדית של הועד ולפי המלצתה של ועדת חברות ואתיקה.
6.6 ועד העמותה רשאי להעניק חברות כבוד בעמותה למי שתרמו תרומה משמעותית בנושא הטיפול הקבוצתי ו/או הנחיית קבוצות.

 

7. זכויות וחובות חברי העמותה:

7.1 חבר בעמותה רשאי להשתתף בפעילויות של העמותה, ליהנות משירותיה, להצביע בכל אסיפה כללית (יהיה לו קול אחד בכל הצבעה) ולהיבחר לוועד העמותה.
7.2 חבר יכול להיבחר לוועד לאחר שנה אחת של חברות בעמותה.
7.3 הועד רשאי לקבוע דמי חבר (יודיע לחברים בעוד מועד). תשלומם יהיה חובה על החברים. מי שלא ישלם דמי חברות לאורך שנה לא יהיה זכאי להשתתף בבחירות של הועד וליהנות מזכויות חברי העמותה.
7.4 על כל חבר למלא אחר תקנון העמותה והחלטותיה, עליו לדאוג לקידום העמותה ולנהוג לפי כללי האתיקה המקצועית.

 

8. פקיעת חברות:

8.1 החברות בעמותה פוקעת:
א. עם פרישת חבר מן העמותה. הודעת פרישה בכתב תינתן 20 יום מראש.
ב. ב. החבר לא שילם את דמי החבר במשך שלוש שנים.
ג. בכל מקרה, לא תתבצע הוצאה של חבר מהעמותה, אלא אם ניתנה לו הודעה על כך 30 יום מראש.

8.2 הוצאה מן העמותה:
הועד רשאי להחליט על הוצאת חבר מן העמותה באחד התנאים הבאים:
א. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.
ב. החבר עבר על כללי האתיקה המקצועית או הורשע בבית משפט על עבירה שיש בה קלון.
ג. החבר לא שילם לעמותה את דמי החבר השנתיים.

8.3 לא יציע הועד להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו לפניו ונתן לו זמן סביר לתקון הטעות.

 

9. מוסדות העמותה:

9.1 האסיפה הכללית:
א. האסיפה הכללית הינה המוסד העליון של העמותה.
ב. מועד ומיקום האסיפה הכללית יקבעו בידי הוועד ובלבד שתתכנס לפחות פעם אחת בשנה.
ג. האסיפה תכונס על ידי הועד, תוך ציון יום, שעה וסדר יום של האסיפה לפחות 14 ימים מראש. לאסיפה יוזמנו כל חברי העמותה.
ד. זכות ההצבעה באסיפה מוקנית לחברים ששילמו את דמי החבר לפי התקנון.
ה. אסיפה כללית לא תפתח אם לא נכחו בה לפחות 25% ממספר חברי העמותה. היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להתחיל בדיונים ולקבל החלטות אף אם פוחת מספר הנוכחים.
ו. לא התכנס המניין האמור, תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, תתקיים אסיפת החברים יהיה מספר הנוכחים אשר יהיה, ובמועד השני היא תהייה חוקית בכל מנין שהוא.
ז. אסיפה כללית רגילה תשמע דו"ח על פעולות הוועד וועדת הביקורת, דו"ח על מצבה הכספי שהגיש לה הועד ותחליט על אישורם.
ח. ועד העמותה רשאי לזמן בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת, של הגוף המבקר, או של 10% מכלל חברי העמותה.
ט. לא כינס הועד את האסיפה הכללית שנדרשה כדין, תוך 21 ימים מיום הדרישה לפי סעיף קטן ח' לעיל, רשאים הדורשים לכנס אותה בעצמם ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך 3 חודשים מיום הדרישה כאמור. האסיפה תכונס ככל האפשר באותו האופן שבו מכונסות אספות בידי הועד.
י. כונסה האסיפה כאמור בסעיף קטן ט' לעיל, תכסה העמותה את ההוצאות הסבירות.
יא. האסיפה הכללית בוחרת יו"ר האסיפה, המנחה את כל מהלך האסיפה, ומזכיר אשר ינהל את פרוטוקול האסיפה.
יב. בחירות לוועד העמותה יתקיימו לפחות אחת לשלוש שנים, באסיפה כללית או באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני. ועדת הבחירות (ועדה אד הוק של 3 חברים מהעמותה) תהייה אחראית על קיום הבחירות.
יג. ההחלטות בדבר שינוי התקנון, השם והמטרות, אישור הדו"ח הכספי ופירוק העמותה מרצון יתקבלו אך ורק באסיפה כללית.
יד. אם ועד העמותה החליט לקיים את הבחירות באסיפה כללית, אזי הצבעת בעלי זכות הבחירה תתקיים בהרמת יד. הצבעה חשאית תיערך לפי דרישת 20% מבעלי זכות ההצבעה הנוכחים באסיפה.
טו. החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות רגיל של המצביעים. אם יתקיים שוויון, יכריע קולו של יו"ר האסיפה.
טז. החלטות בעניין שינוי תקנון האסיפה או פירוקה תתקבלנה ברוב של שני שליש ממשתתפי ההצבעה.

9.2 הועד:

א. מספר חברי הועד, כולל יו"ר לא יפחת מ-5 חברים.
ב. הועד יכהן מעת היבחרו ועד שיבחר ועד חדש.
ג. חבר ועד יכול להיבחר עד לשתי תקופות כהונה רצופות.
ד. יו"ר הועד ייבחר לאחר שהיה חבר ועד במשך תקופת כהונה אחת לפחות.
ה. יו"ר יוכל להיבחר לשתי תקופות כהונה רצופות בלבד.
ו. ועד העמותה מנהל ומכוון את ענייני העמותה, חותם על חוזים ופועל לקידום הטיפול וההנחיה הקבוצתיים בישראל. הוועד יכין אחת לשנה דו"ח מאזן דין וחשבון על הכנסות העמותה והוצאותיה (להלן: הדו"ח הכספי), בכל שנת מס, אשר יכלול פירוט מלא כנדרש בחוק העמותות. הדו"ח הכספי יוגש לועדת הביקורת לא פחות משבועיים לפני יום האסיפה הכללית ויובא בפני האסיפה הכללית לאישורה.
ז. ישיבות ועד העמותה תתקיימנה לפחות פעם בחודשיים. החלטות תתקבלנה ברוב קולות.
ח. הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.
ט. הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותו לבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.
י. חבר ועד יכול להתפטר בכל עת מכהונתו ע"י הודעה בכתב לוועד.
יא. התפנה מקומו של חבר הועד, רשאי הוועד למנות חבר חדש, שקיבל את מירב הקולות לאחר החבר האחרון שנבחר, לפי רשימת המועמדים בבחירות האחרונות.
יב. לא יכהן כחבר ועד מי שאינו חבר העמותה במשך שנה לפחות, או מי שמשרת את העמותה בשכר.

9.3 המבקר:

א. ועדת הביקורת של העמותה תורכב מ-2 חברים לפחות. ועדת הביקורת תיבחר באסיפה הכללית הרגילה.
ב. תפקידה של ועדת הביקורת לבקר את פעולות ועד העמותה והוועדות השונות. ועדת הביקורת מוסרת דו"ח באסיפה הכללית של העמותה.
ג. בחירות לועדת הביקורת יתקיימו לפחות אחת לשלוש שנים, באסיפה כללית או באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני.

9.4 ועדת חברות ואתיקה

א. ועדת חברות ואתיקה מקצועית תיבחר ע"י ועד העמותה ויכהנו בה שלושה חברים.
ב. אחרי שתתקבל פנייה על הפרת האתיקה המקצועית של חבר עמותה, הוועדה תמליץ בפני ועד העמותה, שיהיה הפוסק הסופי, גם בענייני ערעור.
ג. תפקיד הועדה הוא לקבוע את קבלת המועמד לחברות בעמותה.

 

10. רווחים ונכסים:

10.1 נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה אסורה.

 

11. שינוי בתקנון:

11.1 הצעה לשינוי תקנון תובא לדיון בפני האסיפה הכללית ותישלח עם ההזמנה לאסיפה.
11.2 תקנון העמותה ישונה בהחלטת אסיפה כללית ברוב של שני שליש הקולות הבאים להצביע באותה אסיפה.

 

12. פירוק העמותה:

12.1 החלטה על פירוק העמותה תתקבל בהצבעה גלויה של האסיפה הכללית ברוב של לפחות שני שליש המצביעים.
12.2 לאחר שנפרעו חובותיה במלואם יועברו הנכסים שנשארו לידי מוסד ציבורי לפי החלטת האסיפה ולא יחולקו בין חבריה.